Tìm kiếm: hoạt động tổ chức doanh nghiệp

Tìm thấy 1 kết quả. Đang hiển thị: 1 - 1

Sơ đồ cơ cấu tổ chức song châu (scbi)

Cơ cấu tổ chức hoạt động doanh nghiệp được phân bổ ba cấp cơ bản. Cấp cổ đông lãnh đạo ban quản trị, cấp giám đốc quản lý điều hành và cấp các bộ phận cơ chế hoạt động của bộ máy các phòng ban chức năng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.