Real estate services


Song Chau Group commercial real estate services | property

Song Chau Group commercial real estate services | property

Song Chau Group | SCBI is the company has made commercial real estate services and investment office building in Vietnam. We serves real estate investors and occupiers, offering a full suite of integrated services. Our key services include: "Property Leasing: Office for lease, condominium | apartment and residential for rent; Property Management: Real estate projects management, office building management, apartment building management; Property Sales: Condominium | apartment sales, projects land and residential sales"
Quy trình ghi chỉ số đồng hồ nước tòa nhà chung cư

Quy trình ghi chỉ số đồng hồ nước tòa nhà chung cư

Quy trình ghi chỉ số đồng hồ nước nhà chung cư, điện nước khu vực thương mại trong tòa nhà và các đồng hồ có liên quan hàng tháng và chuyển về cho kế toán để lập đề nghị thanh toán theo quy định. Bộ phận kỹ thuật phải cập nhật chỉ số điện nước theo danh sách để theo dõi biến động, thất thoát điện nước của mỗi đồng hồ công tơ hàng tháng.
Quy trình ghi chỉ số đồng hồ điện nước tòa nhà văn phòng

Quy trình ghi chỉ số đồng hồ điện nước tòa nhà văn phòng

Quy trình ghi chỉ số đồng hồ điện-nước tòa nhà văn phòng hàng tháng và lập đề nghị thanh toán theo quy định của mỗi tòa nhà, quy trình này có thể áp dụng thực hiện cho trung tâm thương mại. Bộ phận kỹ thuật M&E phải lập danh sách theo dõi, so sánh chênh lệch chỉ số hàng tháng của từng đồng hồ, cập nhật biến động mỗi kỳ để tránh tình trạng thất thoát điện nước.